O projektu

Obsah projektu

Projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem MSK v oblasti vzdělávání, ve kterém je mj. podporováno odborné vzdělávání v technických oborech. V předprojektové přípravě byla dotazníkovým šetřením na vzorku 200 žáků a pedagogů v partnerských školách (PŠ) potvrzena potřebnost inovace počátečního vzdělávání v oboru autodopravy. Bylo vybráno celkem 21 stěžejních témat oboru autodopravy, ve kterých se pro zkvalitnění výuky vyslovilo 65 % žáků a 74 % pedagogů.

Každá PŠ připravuje své žáky v podmínkách školy tak, aby absolventi byli při vstupu na trh práce kvalifikovaní a schopní odborníci. Žáci se učí stejná témata, která jsou určená RVP a rozpracována v ŠVP, ale různými pedagogy a v různých materiálních a technických podmínkách. Tím dochází k odchylkám při výuce i v úrovni absolventů. Tento projekt eliminuje tyto odchylky, aby absolventi PŠ byli do praxe připraveni na stejně vysoké, kvalitní, aktuální úrovni znalostí a dovedností.

Projekt je zaměřen právě na cílovou skupinu - žáky technických SŠ, protože v regionu působí resp. nově přichází řada firem, které potřebují kvalifikované a schopné zaměstnance, a jedná se právě o absolventy SŠ, např. z oblasti auto průmyslu.

Žadatel realizuje projekt se 7 partnery, neboť vytvořit SM v potřebné šíři výukových témat, spolu s interaktivní formou výuky, je nad možnosti lidských zdrojů i finančních jednoho subjektu. Právě zamýšlené účelové propojení žadatele a 7 PŠ povede k naplnění vytčeného cíle.

Projekt je inovativní ze dvou hledisek:

 1. Je postaven na organizované dělbě práce mezi žadatele a 7 PŠ a nastavuje vazby na firmy z regionu i VŠ, aby SM byly svázány s aktuálním děním v praxi.
 2. Podporuje moderní formy výuky odborných předmětů, včetně e-learningu, zkvalitňuje vzdělávání s důrazem na odbornou praxi, podporuje modernizaci technického a didaktického vybavení PŠ.

Po úspěšném ukončení projektu budou mít žáci k dispozici živý organismus tj. WVP s ucelenou nabídkou SM, kterou bude možno operativně aktualizovat v souladu s vývojem praxe i vědy.

Přidaná hodnota, inovativnost projektu tkví v tom, že žáci středních odborných škol budou využívat nejmodernější výukové metody propojené s praxí, dále budou mít k dispozici komplet studijních materiálů, které doposud ve výuce schází. Spojení žadatele - vzdělávací společnosti, specialisty na e-learning se sítí středních odborných škol povede k rychlému zavedení e-learningových výukových metod a lépe připraví žáky k individuálnímu dalšímu vzdělávání. Vzdělávání žáků není omezeno pouze na dobu výuky ve škole, ale žáci mají možnost kdykoliv se vzdělávat právě prostřednictvím webového výukového portálu.

Inovativnost projektu tkví rovněž v úzkém sepětí středních škol a firem (zaměstnavatelů) z oblasti automobilového průmyslu, včetně vazeb na technické vysoké školy při vytváření nových/inovovaných studijních materiálů a jejich aktualizací.

Nabyté zkušenosti při překonávání překážek k dosažení plánovaných cílů bude zcela novou a jedinečnou hodnotou projektu.

Výsledky projektu budou sloužit nejen partnerským školám ale i dalším technickým středním školám, které v případě zájmu si je budou moci stáhnout z e-learningového portálu.

Cíle projektu

Hlavní cíl projektu

Zvýšení kvality počátečního vzdělávání autooborů středních odborných škol, je podmíněn splněním dílčích cílů uvedených níže.

Stěžejní myšlenkou projektu je spojení zkušeností, znalostí a dovedností odborníků zúčastněných subjektů v projektu. Projekt je postaven na symbióze žadatele, soukromé firmy z oblasti vzdělávání, a 7 partnerů, středních škol v MSK, kdy každý subjekt tvoří pouze určité produkty, ostatním subjektům je odborným oponentem a ve finále všechny subjekty mají k dispozici všechny produkty, které byly takto vzájemnou spoluprací vytvořeny.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky celkem 21 stěžejních témat autooborů.

Dílčí cíle projektu:

 • Vytvoření kompletu studijních materiálů (SM) pro 21 zvolených témat. Každý z partnerů je garantem vybraných 3 témat. Komplet SM obsahuje učební text, pracovní listy (testy pro žáka), powerpointovou prezentaci a příp. instruktážní video/foto snímky. Garant - partneři.
 • Vytvoření webového výukového portálu (WVP) na podporu odborné výuky oborů autodopravy, umožňující e-learning i mimo vyučovací dobu. Garant - žadatel.
 • Pilotní ověření nově vytvořených SM vlastních tří témat včetně e-learningové podpory na skupině žáků vlastní školy. Garant - partneři a žadatel.
 • Vzájemná výměna finálních verzí pilotně ověřených SM mezi partnery a jejich implementace do ŠVP. Garant - partneři a žadatel.
 • Výroba tištěných sborníků SM pro partnery. Garant - žadatel.
 • Výroba kompletu SM na datovém nosiči pro žáky i pedagogy. Garant - žadatel.
 • Finalizace SM na WVP. Garant - žadatel a partneři.
 • Doplnění teoretické výuky žáků o poznatky z praxe prostřednictvím tematických exkurzí.
 • Zvýšení úrovně ICT gramotnosti pedagogů v seminářích "Seznámení s WVP" a "Interaktivní formy výuky".
 • Diseminace výstupů projektu ostatním školám a odborné veřejnosti prostřednictvím internetového portálu.

Cílové skupiny

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci denního studia technických SŠ oborů vzdělání:

- s výučním listem (tříleté):

 • Automechanik
 • Autoelektrikář
 • Mechanik-opravář motorových vozidel
 • Klempíř pro strojírenskou výrobu - autokarosář
 • Lakýrník / dopravní technika
 • Strojní mechanik - mechanik kolejových vozidel

- ukončených maturitní zkouškou (čtyřleté):

 • Silniční doprava
 • Provoz a ekonomika dopravy
 • Autotronik

Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci, kteří se rozhodli spojit svou profesní kariéru s automobilovým průmyslem. Z pohledu studijních potřeb žáků je projekt zaměřen na zkvalitnění výuky v odborných předmětech autooborů.

V předprojektové přípravě v rámci dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, že mezi hlavní nedostatky současného stavu výuky byly označeny především nedostatek vhodné literatury, více se soustředit na kvalitní praktický výcvik, na praktické názorné ukázky, na intenzivnější sepětí škol a zaměstnavatelů, ne vždy kvalitní technické a didaktické vybavení škol.

V období 09/2010-06/2011 bude zapojeno do pilotního ověřování výuky inovovaných témat 1180 žáků z cílové skupiny, z toho 480 žáků bude z posledních ročníků.

V období 09/2011-06/2012 budou finální verze kompletů SM zavedeny do výuky současně ve všech 7 PŠ a bude zapojeno 1 370 žáků z cílové skupiny.

Druhou cílovou skupinu tvoří pedagogové 7 PŠ, kteří se přímo podílejí na teoretické výuce nebo praktickém výcviku odborných předmětů autooborů. Projekt zvyšuje jejich ICT gramotnost v seminářích "Seznámení s WVP" a "Interaktivní formy výuky". Bude zapojeno celkem 70 pedagogů.

Přínos projektu pro cílovou skupinu žáci autooborů spočívá ve vytvoření příznivých podmínek odborného růstu, připravenosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a pochopení významu celoživotní vzdělávání.

Dalším hlavním přínosem projektu bude zkvalitnění výuky zavedením nových interaktivních výukových metod, větší propojenosti teorie s praxí.

Žáci autooborů, kteří budou využívat vytvořené studijní materiály, získají pro svůj osobní i profesní vývoj velmi cenné znalosti. Získané znalosti a dovednosti žáci využijí nejen během studia, v odborném výcviku, na soutěžích národního a mezinárodního charakteru, na zahraničních stážích a samozřejmě dále ve své profesní kariéře. Žáci získají konkurenční výhodu na trhu práce, budou lépe připraveni pro práci v týmu a naučí se lépe vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.

Žáci i pedagogové během realizace projektu navštíví špičkové firmy v oblasti automobilového průmyslu formou exkurzí, na kterých získají nejnovější informace o moderních technologiích, zařízeních a výstupech.

Žáci i pedagogové obdrží díky projektu nové vybavení a zařízení, které výrazným způsobem přispěje ke zkvalitnění přípravy žáků na budoucí povolání.

Přínosem pro cílovou skupinu pedagogové je zlepšení podmínek výuky, zvýšení odborné připravenosti pro výuku žáků. Nezanedbatelným přínosem bude kooperace a výměna zkušenosti při zavádění nových témat autooborů do ŠVP mezi partnerskými školami. Důležitým přínosem projektu bude nastavení resp. prohloubení spolupráce mezi školami a firmami z regionů, mezi školami a technickými vysokými školami.

Díky rozsáhlé publicitě projektu bude rovněž značným přínosem pro žáky, pedagogy i partnerské školy jako instituce, povědomí široké veřejnosti, odborníků z praxe i zaměstnavatelů o vysoké kvalitě výuky na těchto školách, o dobrém materiálním zázemí, o výtečné úrovni absolventů těchto středních škol.

Klíčové aktivity a harmonogram

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně využívání ICT pro žáky i učitele, ... etapa TVORBA

Období: 11/2009-08/2010 - etapa TVORBA

Činnosti:

 • tvorba inovativních příruček a pomůcek pro výuku technických oborů
 • podpora spolupráce SŠ a zaměstnavatelů v regionu
 • podpora spolupráce SŠ s technickými VŠ
 • exkurze žáků a pedagogů v podnicích a na odborných pracovištích
 • seznámení s novými technologiemi a odbornou terminologií k následnému využití ve výuce.
 • Výroba video/foto snímků
 • příprava a ověřování nových metod začlenění ICT do výuky
 • zvyšování ICT gramotnosti pedagogů
 • vývoj softwarových aplikací a interaktivních materiálů pro výuku i pro volný čas
 • příprava studijních materiálů pro e-learning žáků SŠ
 • podpora škol k aktivnímu využívání nástrojů e-learningu
 • poskytování metodické pomoci v oblasti ICT pro pedagogy.

Výstupem této klíčové aktivity jsou

komplety studijních materiálů pro 21 zvolených témat autooborů

Každý komplet obsahuje:

 • příručku-učební text (cca 40 – 60 stran A4)
 • powerpointovou prezentaci
 • pracovní listy pro žáky formou testů různých typů

Tyto materiály jsou vytvářeny pro verzi v tištěné podobě (finálně tisknout se bude pro každou partnerskou školu a žadatele na konci dalšího období po zkušebním provozu, tj. na konci etapy PILOT. Z důvodu ochrany životního prostředí je naplánováno tisknout co možná nejméně, pouze v omezené míře nezbytně nutné pro uspokojení potřeb subjektů projektu) a pro verzi v elektronické podobě, viz níže.

V 06/2010 proběhnou projektové tematické dny za účasti odborného personálu, manažerů, hostů z firem a VŠ, na kterých odborní tvůrci budou prezentovat a obhajovat vlastní vytvořená témata a budou připomínkovat témata ostatních tvůrců.

Nejpozději na konci 08/2010 musí být komplet studijních materiálů hotov v elektronické podobě v základní verzi k předání do zkušebního provozu na webový výukový portál.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně využívání ICT pro žáky i učitele, ... etapa PILOT

Období: 09/2010-08/2011 etapa PILOT

Činnosti:

 • Aktualizace vytvořených inovativních příruček a pomůcek pro výuku technických oborů
 • podpora spolupráce SŠ a zaměstnavatelů v regionu
 • exkurze žáků a pedagogů v podnicích a na odborných pracovištích
 • seznámení s novými technologiemi a odbornou terminologií k následujícímu využití ve výuce.
 • Dokončení výroby video/foto snímků
 • příprava a ověřování nových metod začlenění ICT do výuky
 • zvyšování ICT gramotnosti pedagogů
 • aktualizace softwarových aplikací a interaktivních materiálů pro výuku i pro volný čas
 • finalizace přípravy studijních materiálů pro e-learning žáků SŠ
 • podpora škol k aktivnímu využívání nástrojů e-learningu
 • poskytování metodické pomoci v oblasti ICT pro pedagogy.

V 09/2010-06/2011 proběhne na každé partnerské škole pilotní ověřování vlastních témat jak v teoretické tak v praktické části výuky podpořené e-learningovou formou výuky.

V 09/2010-06/2011 - ověření zpracovaných témat autooborů co do obsažnosti, věcnosti a pedagogické relevantnosti, včetně začlenění do WVP. Vytvořené kurikulum poslouží v návazné etapě projektu jako základ pro inovaci ŠVP a zavedení nových témat do běžné výuky středních odborných škol. Celkem bude zapojeno v tomto období (školní rok 2010/2011) na všech 7 partnerských školách 1 180 žáků, z toho žáků v posledních ročnících bude 480

Hmotné výstupy:

V 06/2011 - finální verze kompletů studijních materiálů pro 21 zvolených témat auotoborů.

V 08/2011 – Finální tištěná verze studijních materiálů a finální elektronická verze umístěná na WVP

V 08/2011 - Elektronická verze umístěná na datovém nosiči pro žáky a pedagogy pro následné období rutinního provozu (následující školní rok 2011-2012).

Nehmotné výstupy:

V 09/2010-06/2011 exkurze žáků a pedagogů v podnicích a na odborných pracovištích, které umožní seznámení s novými technologiemi a odbornou terminologií k následnému využití ve výuce,

V 06/2011 - projektové tematické dny za účasti odborného personálu, manažerů, hostů z firem a VŠ, s obsahem prezentace, obhajoba a přípomínk. řízení finálních verzí SM, včetně předání zkušeností z pilotní výuky.

V 09/2010-06/2011 - ověření provozuschopnosti WVP v pilotním provozu. Vytvořené kurikulum poslouží v návazné etapě projektu jako základ pro inovaci ŠVP a zavedení nových témat do běžné výuky středních odborných škol.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně využívání ICT pro žáky i učitele, ... etapa PRAXE

Období: 09/2011-06/2012 etapa PRAXE

Činnosti:

 • využití vytvořených inovativních příruček a pomůcek pro výuku technických oborů
 • podpora spolupráce SŠ a zaměstnavatelů v regionu
 • exkurze žáků a pedagogů v podnicích a na odborných pracovištích
 • seznámení s novými technologiemi a odbornou terminologií k následnému využití ve výuce a praxi
 • ověřování nových metod začlenění ICT do výuky
 • zvyšování ICT gramotnosti pedagogů
 • aktualizace softwarových aplikací a interaktivních materiálů pro výuku i pro volný čas
 • aktualizace studijních materiálů pro e-learning žáků SŠ
 • podpora škol k aktivnímu využívání nástrojů e-learningu
 • poskytování metodické pomoci v oblasti ICT pro pedagogy.

V 09/2011-06/2012 proběhne na každé partnerské škole zavedení výuky všech 21 témat do rutinní výuky (RV), jak v teoretické tak v praktické části, do výuky podpořené WVP. Přesný časový harmonogram realizace této aktivity na každé škole bude navržen podle studijních plánů v jednotlivých ročnících tak, aby byla zachována kontinuita výuky a návaznost jednotlivých témat autooborů. Celkem bude zapojeno v tomto období (školní rok 2011/2012) na všech 7 partnerských školách 1 370 žáků.

Pedagogové budou zapojeni na vlastních školách dle plánu výuky, budou moci účastnit se RV na ostatních školách jako pozorovatelé-konzultanti.

Součástí RV bude dotazník pro žáky i pedagogy ohledně kvality RV.

V 09/2011 - 06/2012 exkurze žáků a pedagogů v podnicích a na odborných pracovištích.

Hmotné výstupy:

V 06/2012 - Aktualizované finální verze kompletů studijních materiálů pro 21 zvolených témat auotoborů v elektronické podobě umístěné na WVP. Tento finální výstup projektu bude východiskem pro následné užívání studijních materiálů na WVP v dalším období po ukončení projektu minimálně po garantovanou dobu 5 let udržitelnosti projektu.

V 06/2012 - závěrečná tištěná propagační brožura projektu.

Nehmotné výstupy:

V 09/2011 - 06/2012 exkurze žáků a pedagogů v podnicích a na odborných pracovištích, které umožní seznámení s novými technologiemi a odbornou terminologií k následnému aktuálnímu využití ve výuce.

V 06/2012 - závěrečná konference za účasti odborného personálu, manažerů, hostů z firem a VŠ, s obsahem zhodnocení projektu.

Udržitelnost

Aktivity projektu budou pokračovat vlastním životem i po ukončení realizace projektu.

Zavedená témata se stanou součástí ŠVP a budou dále rozvíjena dle požadavků trhu práce.

Webový výukový portál, který je nositelem kompletů studijních materiálů, není jednorázovým produktem, ale živým organizmem, ve kterém budou moci tvůrci a pedagogové dle vývoje v automobilovém průmyslu operativně aktualizovat obsah studijních materiálů, přidávat další materiály, navzájem spolu diskutovat, apod.

Poslední etapa v projektu nazvaná PRAXE je vlastně realizace výuky daných témat v běžném školním roce.

Ve Smlouvě o partnerství bude zanesena klauzule o pokračování spolupráce žadatele s partnery, včetně popsání podmínek další spolupráce.

Financování provozování webového výukového portálu po ukončení projektu bude úměrně rozloženo na jednotlivé účastníky projektu.

Spolupráce mezi partnery a mezi žadatelem a partnery bude po ukončení projektu dále rozvíjena na principu dobrovolnosti a výhodnosti na základě Dohody mezi partnerskými subjekty, ve které bude mj. stanoven způsob financování změn a doplňků studijních materiálů na webovém výukovém portálu.

nahoru

ESF